Informatie

De oudercommissie

Ons kindercentrum heeft een eigen oudercommissie. Alle leden zijn ouders van kinderen die bij Kindercentrum Maanster zijn ingeschreven. De oudercommissie komt elk kwartaal bij elkaar. Zij denken mee en adviseert bij plannen en besluitvorming. Ze bekijkt de zaken vanuit het oogpunt van de ouders en vertegenwoordig en behartigt de belangen van alle ouders. Onderstaand de contactgegevens van de oudercommissie: oudercommissie@kdvmaanster.nl

Klachtenprocedure

Ondanks dat wij ons uiterst best doen om voor uw kind te zorgen, kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent Kindercentrum Maanster heeft een interne- en een externe klachtenregeling.

– Interne klachtenregeling
– Externe klachtrenregeling

Interne klachtenregeling

Als ouders klachten hebben, kunnen ze die bespreken met een medewerker of met het hoofd. Komen ze er niet uit, dan kunnen de ouders een schriftelijke klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adresgegevens van de klager en eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Op een schriftelijke klacht krijgen ouders per omgaande een ontvangstbevestiging. Een interne klacht wordt afgehandeld door het hoofd van het kindercentrum.

De klacht wordt uiterlijk binnen 6 weken afgehandeld. Afhankelijk van de aard van de klacht worden ouders uitgenodigd voor een gesprek om tot een oplossing te komen. De klager ontvangt ten aller tijden een schriftelijke reactie op de ingediende klacht. Bij een gesprek volgt er een schriftelijk en gemotiveerd verslag van dit gesprek, inclusief concrete termijnen waarbinnen de afgesproken maatregelen zullen worden gerealiseerd. Zijn ouders niet tevreden dan kunnen zijn gebruik maken van de externe klachtenregeling nadat zij hun klacht eerst bij de het hoofd van het kindercentrum hebben neergelegd.

Externe klachtenregeling

Kindercentrum Maanster is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Als interne klachtenprocedure is doorlopen en ouders zijn niet tevreden dan kan een geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Dit dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij Kindercentrum Maanster aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie. Bij het Klachtenloket Kinderopvang, dat is verbonden aan de Geschillencommissie, wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation. Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang als:

*Kindercentrum Maanster niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht.

*De ouders en Kindercentrum Maanster het niet binnen zes weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht.

Er is een uitzondering op het bovenstaande namelijk ouders mogen meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie als in redelijkheid niet

van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de Kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan. Oudercommissies kunnen vanaf 1 januari 2016 een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid heeft gehandeld. De Geschillencommissie moet volgens de wet binnen 6 maanden uitspraak doen. In de meeste gevallen zal de commissie sneller een uitspraak doen. Indien nodig zal de commissie een versnelde procedure volgen. De uitspraken van

de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissie als de aangesloten kinderopvangorganisatie. Meer informatie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl en op www.klachtenloket-kinderopvang.nl